Najhorúcejšie novinky, infošky či recenzie nájdete aj na FACEBOOK-u :)


 

V týchto mestách už robia vecičky od Bocevova Handmade svojim majiteľkám radosť :)

KONTAKTY

Bocevova Handmade
Staničná 628
90055 Lozorno
napíšte nám

 

Flag Counter

 

 


Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Bocevova Handmade

Platné od 20.10.2014

 

Objednávanie tovaru

Objednávku je možné odoslať aj bez registrácie.

Objednávku môžete uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

- tovar si objednáte on-line priamo v našom e-shope vložením do nákupného košíka a vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári,

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

-         druh a množstvo tovaru tak, ako bol uvedený v čase objednávky,

-         v kúpnej cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky.

Všetok tovar, ktorý predávame na našom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Predávajúci nezodpovedá za:

-         poškodenie zásielky a oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,

-         oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi.

-         prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia  distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

-         objednaný tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.

-         zaplatiť kúpnu cenu tovaru vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,

-         v prípade neprevzatia tovaru uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vzniknú, tj. balné a poštovné účtované prepravnou spoločnosťou. Dopravné náklady budú nárokované prostredníctvom vystavenej faktúry a faktúra bude následne zaslaná zákazníkovi k úhrade.

 

Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez poplatku v deň odoslania do 24.00 hod, prípadne do doby, pokiaľ tovar ešte nie je expedovaný. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť zaslaním žiadosti s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adresu: bocevovahandmade@gmail.com

Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu alebo Vás budeme kontaktovať telefonicky.

Objednávka bude stornovaná zo strany predávajúceho aj v prípade, že neobdrží platbu prevodom na účet za tovar do 7 pracovných dní.

 

Ceny  a dodacie podmienky

Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase uskutočnenia objednávky.

Keďže nie sme platcom DPH, cena uvedená pri tovare je konečná.

Objednaný tovar Vám bude zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na Vami uvedenú dodaciu adresu.

Pri platbe vopred expedujeme tovar až po obdržaní fakturovanej čiastky.

Dodacia lehota pri položkách na sklade je do 14 pracovných dní, ak je pri produkte uvedené že je na objednávku tak sa dodacia lehota predlžuje na 21dní.

V prípade, že Vami požadované množstvo a druh tovaru nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budeme Vás kontaktovať s návrhom riešenia.

 

Platobné podmienky

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.

Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez nákladov na dopravu a dodanie tovaru.

Možnosti platby za tovar: Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

Spôsob doručenia si volí spotrebiteľ sám.

 

Poštovné

Všetky objednávky sú dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

 

Poštovné a balné pri platbe na dobierku 2,50

Poštovné a balné pri platbe na účet 1,50€

Poštovné pri výrobkoch, ktoré majú väčšie rozmery alebo váhu /stojany na bižtériu/ je individuálne  a vždy uvedené v popise produktu. Cena poštovného bude po pri takýchto  výrobkoch upravená- počkajte preto až na potvrdzovací email s upravenou cenou kým objednávku uhradíte.

 

Ceny poštovného sú v rámci Slovenskej republiky. Do zahraničia podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu, a to elektronicky na adresu bocevovahandmade@gmail.com. Pri odstúpení od zmluvy je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Kupujúci je prevzatý tovar povinný na vlastné náklady zaslať späť na adresu predávajúceho. Tovar musí byť predajcovi vrátený neporušený  v nepoškodenom pôvodnom obale. V opačnom prípade je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu škody spôsobené na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Predávajúci sa v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu (zníženú o prípadné plnenia vyplývajúce zo stavu vráteného tovaru) v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

Reklamácia tovaru

Vo všeobecnoti pokiaľ v záručných listoch nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov.Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu o zaplatení. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu www.bocevovahandmade.sk, pričom náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

Oprávnenie na záruku zaniká, na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

Povinnosťou predávajúceho je rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

b) Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

c) Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

d) Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

e) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

f) Kupujúci sa zaväzuje, že bez súhlasu predávajúceho nebude využívať zakúpený tovar s označením „Bocevova Handmade“ na ďalší predaj , a že nebude poškodzovať dobré meno predávajúceho.

g) V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte emailom.

 

 

Prevádzkovateľ

 

Mgr. Katarína Bočevová
Školská 930
90055 Lozorno
E-mail: bocevovahandmade@gmail.com

Telefon: 0902911382

 

IČO: 47799927

DIČ: 1082819001

Banka: 0900

Účet: 5057730090

 

Variabilný symbol: je vždy číslo Vašej objednávky

 

Všetky práva vyhradené.

Bez udania súhlasu majiteľa internetového obchodu www.bocevovahandmade.sk nemáte oprávnenie kopírovať fotografie, texty alebo používať iný obsah tejto stránky.